www.hasob.sk

Go to content

Main menu

Služby

Autorizovaný bezpečnostný technik
vyhodnotenie rizík nebezpečenstiev a ohrození u zamestnancov na pracoviskách
vyšetrovanie príčin pracovných úrazov
spísanie záznamu o pracovnom úraze
poradenstvo k bezpečnosti práci
poradenstvo k pracovným podmienkam
vypracovanie dokumentácie BOZP na podmienky zamestnávateľa v potrebnom rozsahu v zmysle platnej legislatívy k BOZP
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Technik požiarnej ochrany
výkon funkcie technika požiarnej ochrany vo firme
poradenstvo a metodická pomoc firmám
vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v zmysle platnej legislatívy
vypracovanie požiarnych evakuačných plánov
vypracovanie požiarnych poplachových smerníc
vypracovanie plánov školení a odbornej prípravy
vykonanie školení vedúcich zamestnancov k ochrane pred požiarmi
vykonanie školení zamestnancov k ochrane pred požiarmi
odborná príprava protipožiarnych hliadok
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Poradenstvo a metodika
poradenstvo firmám a zamestnávateľom v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
poradenstvo firmám a zamestnávateľom v oblasti ochrany pred požiarmi
metodická pomoc firmám a zamestnávateľom v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
metodická pomoc firmám a zamestnávateľom v oblasti ochrany pred požiarmi

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Výchova a vzdelávanie
výchova a vzdelávanie /školenia/ zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
výchova a vzdelávanie /školenia/ zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Bezpečnostnotechnická služba
na základe povolenia národného inšpektorátu práce SR plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby u zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Veľkoobchod a maloobchod
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
/ponuka v e-shop/
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 
Back to content | Back to main menu